Kiểm tra ngày tháng trong Java – Check datetime in java

0
24

Các bạn ! mình lưu lại đây khi cần lại vào xem. có bạn nào cần thì cứ lấy nhé

Kết quả hình ảnh cho java check date string is valid

 1. kiểm tra ngày tháng đúng định dạng hay không
 2. So sánh với ngày hiện tại
 3. So sánh ngày bắt đầu với ngày kết thúc
String strAlert = "";
  int iok = 1;
  //=========== check ngay thang ===============
  String txtNgayBatDau = strStartDate;
  String txtNgayKetThuc = strEndDate;
  DateFormat df = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy");
  Date now = new Date();
  String strDate = df.format(now);
  Date startDate;
  Date todayDate;
  Date endDate;

  try {
    startDate = df.parse(txtNgayBatDau);
    endDate = df.parse(txtNgayKetThuc);
    todayDate = df.parse(strDate);

    if (startDate.compareTo(endDate) > 0) {
      iok = 0;
      strAlert += " - Ngày kết thúc phải > ngày bắt đầu <br> ";
    }

    if (todayDate.compareTo(endDate) > 0) {
      iok = 0;
      strAlert += " - Ngày kết thúc phải > thời gian hiện tại <br> ";
    }

  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println("className.methodName(=========errr date====================)");
    iok = 0;
    strAlert += " - Có lỗi ! Ngày tháng không đúng định dạng <br> ";
  }
  //=========== check ngay thang ===============

  //===============check ngay thang ==============
  DateFormat format = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy");
  format.setLenient(false);
  try {
    format.parse(txtNgayBatDau);
  } catch (ParseException e) {

    iok = 0;
    strAlert += " -  Ngày tháng bắt đầu không đúng định dạng <br> ";
  }

  try {
    format.parse(txtNgayKetThuc);
  } catch (ParseException e) {
    iok = 0;
    strAlert += " - Ngày tháng kết thúc không đúng định dạng <br> ";
  }
  //===============check ngay thang ==============

 

Chúc các bạn lập trình tốt hơn. bạn có cách nào hay thì comment nhé

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây